Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Bielsku-Białej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.mzo.bielsko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściewej hierarchii nagłówków, bądż mieć inne uchybienia w zakresie standardow W3C.
  2. niekóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Jaszczuk, adres poczty elektronicznej: rjaszczuk@mzo.bielsko.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zarząd Oświaty, ul. Akademii Umiejętności 1 A, 43-300 Bielsko-Biała

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Akademii Umiejętności 1A:

  • wejście główne od strony południowej — dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • wejście ewakuacyjne od strony południowej,
  • wejście ewakuacyjne od strony północno-zachodniej.

Budynek posiada 4 kondygnacje, dostęp na wyższe piętra jest możliwy dzięki zainstalowanej w budynku windzie. Poręcze na głównej klatce schodowej posiadają oznaczenia pięter.

Dziennik podawczy znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze, po prawej stronie korytarza.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

Przyciski sterujące w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a, a kabina windy jest wyposażona w automat głośnikowy informujący o przystankach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na dzienniku podawczym i w każdym innym miejscu można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online za pomocą urządzenia mobilnego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy jednostki. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1
2 2020-09-30 14:18:50 Dodanie publikacji
' '